Trainees

From left to right:
Bang Yun Fng | Ashley Chua Sher Yin | Tan Zhe Hao | Fong Pei Teng | Lin Zhe Yein | Jason Hew Kian Wei | Jackson Wong Xin Jie

2017-2022 © Hands Percussion
All rights reserved.